ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

កម្មវិធីផ្សាយ

ស្ថានីយវិទ្យុក្រុងតៃប៉េ មានហ្វ្រេកង់ដូចជា FM93.1 丶AM1134
អាស័យដ្ឋានវែបសាយត៍ៈ http://www.radio.taipei.gov.tw/

(ចុចជ្រើសរើសយកចាក់សម្លេងដើមឡើងវិញ ដើម្បីចាប់ស្តាប់កម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យរបស់ប៉ុស្តិ៍យើងចំនួន៦០ថ្ងៃ)

ស្ថានីយ៍វិទ្យុតៃប៉ិក្រៅពីមានផ្សាយកម្មវិធី(ចិត្តនិងចិត្តអាចជួបគ្នាបាន)សម្រាប់ប្រជាជនថ្មីចេញទៅ នៅមានកម្មវិធី(HELLO TAIPEI)ដែលជាកម្មវិធីសហការផ្សាយជាមួហមន្ទីរការងារក្រុងតៃប៉ិ ដែលណែនាំពីពត៍មានទាក់ទងនឹងប្រជាជនថ្មីជាភាសា ឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាថៃ ភាសាហ្វ៊ីលីពីន ភាសាវៀតណាមជាដើម ចាប់ស្តាប់កម្មវិធីរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យចាប់ពីម៉ោង២០ដល់ម៉ោង២៣ តាមរលកធាតុអាកាសFM93.1និងAM113.4 ដើម្បីបម្រើដល់ជនបរទេសដែលមករស់នៅតៃវ៉ាន់។ចំពោះពត៍មានលម្អិតទាក់ទងនឹងកម្មវិធី សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុដើម្បីឆែកមើល។

ស្ថានីយវិទ្យុក្រុងតៃប៉េផ្សាយតាមរយៈ ហ្វ្រេកង់ដូចជា FM93.1 丶AM1134

ពេលវេលា

ថ្ងៃសៅរ៍

ថ្ងៃអាទិត្យ

20:00-21:00

កម្មវិធីជាភាសាចិនពិធីការី
【លោកស្រីតានសួន】

កម្មវិធីជាភាសាចិនពិធីការី
【លោកស្រីតានសួន】

21:00-22:00

សួស្តីក្រុងតៃប៉េភាសា
【សហការជាមួយមន្ទីរពលកម្មក្រុងតៃប៉េ】

សួស្តីក្រុងតៃប៉េភាសាហ៊្វីលីពីន
【សហការជាមួយមន្ទីរពលកម្មក្រុងតៃប៉េ】

22:00-23:00

សួស្តីក្រុងតៃប៉េភាសាថៃ
【សហការជាមួយមន្ទីរពលកម្មក្រុងតៃប៉េ】

សួស្តីក្រុងតៃប៉េភាសាប្រទេសវៀតណាម
【សហការជាមួយមន្ទីរពលកម្មក្រុងតៃប៉េ】


ប្រភពឯកសារៈស្ថានីយវិទ្យុក្រុងតៃប៉េផ្សាយតាមរយ