ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បើប្តីនិងប្រពន្ធ២នាក់ឈ្លោះគ្នាជារៀងរហូតអាចទៅទីកនែ្លងណារកមេធាវី?

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិងស្រីអាណិកជនថ្មីក្រុងតៃប៉េផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះអំពីកិច្ចការផ្ទះនឹងច្រើនភាសាតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ២៥៥៨-០១១៩ អាណិកជនថ្មីអាចតេទូរស័ព្ទមកប្រាប់រឿងកិច្ចការផ្ទះ មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិងស្រីអាណិកជនថ្មីនេះនឹងផ្តល់សេវាកម្ម ពិគ្រោះលើច្បាប់ឬពិគ្រោះយោបល់ផេ្សងទៀត។