ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បើប្តីនិងប្រពន្ធ២នាក់ឈ្លោះគ្នាជារៀងរហូតអាចទៅទីកនែ្លងណារកមេធាវី?

💕មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារ និងស្ត្រីចំណូលស្រុកថ្មីរបស់ទីក្រុងតៃប៉ិ បានបង្កើត "បណ្តាញទំនាក់ទំនងប្រឹក្សាយោបល់ភាសាបរទេសជាច្រើនភាសា"(02-2558-0133) ដែលផ្តល់សេវាប្រឹក្សាតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់គ្រួសារចំណូលស្រុកដ្មី។ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីអាចទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ពួកគេអំពីស្ថានភាព ហើយបន្ទាប់មកជួយក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ ឬផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់។


💕 ខ្សែទូរស័ព្ទការពារ 113 ជាខ្សែសេវា 24 ម៉ោងពេញមួយឆ្នាំ ក្រៅពីមានភាសាចិនកុកងឺ និងហុកកៀន ក៏ផ្តល់សេវាបកប្រែជា 5 ភាសាផងដែរ រួមមាន ភាសាអង់គ្លេស វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ និងជប៉ុន។ បុគ្គលិកសង្គមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនឹងទទួលបានរបាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត ឬការពិគ្រោះយោបល់លើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការការពារមនុស្សចាស់ ការការពារជនពិការ ការការពារកុមារ និងមនុស្សវ័យជំទង់ និងការរំលោភផ្លូវភេទ និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅទូទាំងក្នុងប្រទេស។

🔗https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/cp-1183-6499-105.html