ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បើគ្រួសារមានការលំបាកសូមសួរនៅទីកនែ្លងណាអាចស្នើសុំជួយឧបត្ថម្ភ?

ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកគ្រួសាររបស់អាណិកជនថ្មីដែលប្រៀបចាញ់គេនៅក្រុងនេះមន្ទីរសង្គមកិច្ចផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភច្រើនប្រភេទដល់អាណិកជនថ្មីដូចជាការផ្តល់ជំនួយដល់អាណិកជនថ្មីពីសង្គម ជំនួយដល់គ្រួសារពិសេស ជំនួយដល់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យម ជំនួយនៅពេលជួបលំបាក ជំនួយខាងជីវភាពដល់យុវជននិងជំនួយដល់កុមារដែលគ្រួសារប្រៀបចាញ់គេជាដើមមួយទៀតក៏ផ្តល់ជួយឧបត្ថម្ភច្រើនទៀតជំនួយខាងថែទាំក្មេង ជំនួយខាងថែទាំក្មេងដល់គ្រួសាមានចំណូលទាបនិងមធ្យម
ជំនួយថែទាំក្មេងជាបណ្តោះអាសន្ន ជំនួយមួយចំណែកខាងថែទាំក្មេងដល់គ្រួសារ
ដែលមានការងារធ្វើ ជំនួយមួយចំណែកខាងថែទាំក្មេងដល់គ្រួសារដែលប្រសូត៣ដងនិងប្រាក់ជំនួយថែទាំក្មេងជាដើមអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកថែទាំបុត្រាបុត្រីរបស់អាណិកជនថ្មី អាចទៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមកិច្ចនៅហ្នឹងកនែ្លងបើត្រូវការសេវាកម្មខាងភាសាក៏អាចរកមជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិងស្រីអាណិកជនថ្មីក្រុងតៃប៉េ( 02-2558-0133)។