ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ភោជនីយដ្ឋាន ប្រទេសថៃ 泰國小館

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ២១៩ តំណាក់ផ្លូវទី៣ ផ្លូវទីងជូវ
ទូរស័ព្ទ:(02)2367-0739
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-22:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2002
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសថៃ

ភោជនីយដ្ឋាន ប្រទេសថៃ