ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឆោវគគ័នជែវភោជនីយដ្ឋាន 妙管家飲食店

លក្ខណៈពិសេស:នំប៉ាវឆ្នៃដោយដៃ
អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ៥០ ច្រកផ្លូវ១១១ តំណាក់ទី១ ហាំងជូវណាន
ទូរស័ព្ទ:(02)3322-2159
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:09:00-16:00、19:00-22:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2012
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ: វៀតណាម

ឆោវគគ័នជែវភោជនីយដ្ឋាន