ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ហាងលក់ចាប់ហ៊ួយយ៉ាជៀវ RM MIRASA

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ 16-1 ផ្លូវប៉ិភីងស៊ី
ទូរស័ព្ទ: -
វេលាម៉ោងបើកលក់: 10:00-19:00ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ , ថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ 
ឆ្នាំនៃសហគ្រិនលក់ដូរ: 1997
ប្រទេសជាតិ: ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
 
ហាងលក់ចាប់ហ៊ួយយ៉ាជៀវ PEMPEK KHAS PALEMBANG