ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

គាន់ទូក បបរគ្រឿង

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្លូវហ្សីស៊ីង ផ្លូវទី ២៩២
ទូរស័ព្ទ:0911-229-622
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:មិនកំណត់
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2013
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:វៀតណាម

關渡鹹粥