ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

៣៣៧ នំសណ្តែកខ្ញៀវ

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ 493 ជាន់ទី 3 ផ្នែកទី 4 ផ្លូវចុងយ៉ាងប៉ិ
ទូរស័ព្ទ: 0989071162
វេលាម៉ោងបើកលក់: សូមទូរស័ព្ទមកកក់
ឆ្នាំនៃសហគ្រិនលក់ដូរ: 2017/12
ប្រទេសជាតិ: ចិនដីគោក