ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ជាវៗ ហាងលក់ម្ហូបអាហារ

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 289 ផ្លូវជឺហាំង
ទូរស័ព្ទ:(02)2858-1559
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-21:00, ឈប់ថ្ងៃពុធ
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2014
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:វៀតណាម

佳佳小吃店