ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើអ្នកណាត្រូវទទួលបន្ទុកថ្លៃពិនិត្យសុខភាពការងារ?

1. ច្បាប់មិនបានបញ្ជាក់ថាតើតម្លៃនៃការពិនិត្យរាងកាយមុនពេលចូលធ្វើការសម្រាប់និយោជិតថ្មីគួរតែត្រូវបានបង់ដោយនិយោជកឬនិយោជកទេដូច្នេះវាត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងពីរ។ 

2. លើសពីនេះ ថ្លៃពិនិត្យសុខភាពទូទៅ និងការពិនិត្យសុខភាពការងារពិសេសសម្រាប់កម្មករនិយោជិតតាមការងារ ត្រូវនិយោជកទទួលបន្ទុក ហើយកម្មករត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលការពិនិត្យសុខភាព ដូច្នេះជាគោលការណ៍និយោជកគួរតែផ្តល់ថ្ងៃបុណ្យជាតិ អនុញ្ញាតឲ្យពលករចូលប្រឡង។