ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើគេរកឃើញថា ការការពារសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងសំណង់មិនមាននៅនឹងកន្លែង បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពការងារ ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សាធារណជន?

សូមផ្តល់ឈ្មោះការដ្ឋានសំណង់ ទីតាំងសំណង់ និងការពិតនៃគ្រោះថ្នាក់ ហើយរាយការណ៍មកការិយាល័យអធិការកិច្ចការងារទីក្រុងតៃប៉ិ (TEL: 2308-6101) ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅធ្វើអធិការកិច្ចការងារ។