ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើប្រាក់រំលែកទុក្ខកម្មករនៅទីក្រុងតៃប៉ិចំពោះគ្រោះថ្នាក់ការងារមានចំនួនប៉ុន្មាន?

មូលដ្ឋាននៃការចេញប្រាក់ឧបម្ថសម្រាលទុក្ខមានដូចខាងក្រោម៖

1. អ្នកទទួលមរនៈភាព៖ នឹងទទួលបានប្រាក់30 ម៉ឺនចិនតៃវ៉ាន់។

2. ជនពិការកម្រិត 3 ដល់កម្រិត 1: 20 ម៉ឺនចិនតៃវ៉ាន់ ។

3. អ្នកដែលមានពិការភាពកម្រិតទី 5 ដល់ទី 4: 10 ម៉ឺនចិនតៃវ៉ាន់។

4. សម្រាប់ជនពិការពីកម្រិតទី 5 ដល់កម្រិតទី 1 ដោយសារជំងឺការងារ ការទូទាត់បន្ថែមចំនួន 5ម៉ឺនចិនតៃវ៉ាន់ នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។

5. ប្រសិនបើកម្មករ ឬអ្នកទាមទារគឺជាគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប ឬគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបដល់មធ្យម នោះប្រាក់បន្ថែមចំនួន 5ម៉ឺនចិនតៃវ៉ាន់ នឹងត្រូវបានបង់។

ប្រសិនបើកម្មករនិយោជិតបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃការបង់ប្រាក់លួងលោមទាំងទីក្រុង និងទីកន្លែងចុះឈ្មោះ ដោយមិនគិតពីថាតើកម្មករ ឬអ្នកទាមទារអនុវត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង ឬស្រុក (ក្រុង) នៃកន្លែងចុះឈ្មោះរបស់កម្មករនោះទេ ការិយាល័យការងារនៃទីក្រុងតៃប៉ិ រដ្ឋាភិបាលត្រូវកាត់ចំនួននៃការទូទាត់ចំនួនប្រាក់លួងលោមដែលបានកំណត់ដោយមូលដ្ឋាន។