ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើនិយោជិតត្រូវបានរកឃើញថាមានស្ថានភាពមិនប្រក្រតីជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសុខភាព?

ប្រសិនបើកម្មករនិយោជិតត្រូវបានគេរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីដោយសារលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសុខភាព បុគ្គលិកពេទ្យគួរតែផ្តល់ការណែនាំអំពីសុខភាព ប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតវាយតម្លៃថាកម្មករមិនអាចសម្របតាមការងារដើមបាន និយោជកគួរតែទទួលយកដំបូន្មានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត និងផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរបស់កម្មករ។ ផ្លាស់ប្តូរការងារ ឬកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការ និងចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងសុខភាព។