ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើបទប្បញ្ញត្តិនៃមាត្រា៦ កថាខណ្ឌទី២ កថាខណ្ឌទី៣ នៃច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាពស្តីពី "ការទប់ស្កាត់ការខូចខាតផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តដោយខុសច្បាប់ ដែលបណ្តាលមកពីអំពើរបស់អ្នកដទៃក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ច" មានអ្វីខ្លះ?

ថ្មីៗនេះមានឧប្បត្តិហេតុអំពើហិង្សានៅកន្លែងធ្វើការជាច្រើនដែលធ្វើអោយមានការព្រួយបារម្មណ៍ពីសាធារណជននៅក្នុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្ម ចំពោះការរំលោភបំពានខុសច្បាប់ កម្មករអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងស្របតាមមាត្រា 39 នៃច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពការងារ និងការស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចការងារ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើនិយោជកនៃស្ថាប័នសាធារណៈបានចាត់វិធានការណាមួយស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិខាងលើឬយ៉ាងណា។ នៅពេលនិយាយអំពីការដោះស្រាយដោយខុសច្បាប់នៃករណីមួយ (ដូចជាការវាយដំ របួស ការបៀតបៀនផ្លូវភេទ។ ច្បាប់ការពារ និងគ្រប់គ្រងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ។ល។) ដែលករណីនេះបានរំលោភ ឬបំពាននឹងទទួលខុសត្រីវជាមួយច្បាប់។