ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ប្រសិនបើកម្មករត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានជំងឺការងារ សុខភាពផ្លូវកាយ ឬមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ពួកគេគួររាយការណ៍ទៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់?

កម្មករអាចប្តឹងទៅនិយោជក អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចការងារ។