ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើមានបង្អួចតែមួយសម្រាប់អ្នករស់នៅថ្មីដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មទេ?

ការិយាល័យសេវាកម្មសហគ្រិនទីក្រុងតៃប៉ិ "「StartUP@Taipei」" នៃការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ (មានទីតាំងនៅជាន់ទី 2 នៃអគារក្រុង ស្រុកខាងជើង) ផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់អំពីសហគ្រិននៅក្នុងទីក្រុង រួមមានៈ កម្ចីអនុគ្រោះ ការលើកទឹកចិត្ត និងការឧបត្ថម្ភធន វគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ និងកន្លែងធ្វើការរួមគ្នា(Co-working space) អ្នករស់នៅថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនួយ និងធនធានសហគ្រិនផ្សេងទៀត ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម អ្នកអាចទាក់ទងមកការិយាល័យព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖ 02-27208889 ផ្នែកបន្ថែម 1431 ឬ 6498 គេហទំព័រព័ត៌មាន "ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅតៃប៉ិ" (https://www.startup.taipei)អាចជួយអ្នកស្រុកថ្មីប្រមូលព័ត៌មាន និងធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។