ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើនិយោជក ឬកម្មករគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើពួកគេរកឃើញថាមានហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់នៅពេលកំពុងបំពេញការងារ?

ប្រសិនបើមានគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗនៅកន្លែងធ្វើការ និយោជក ឬអ្នកទទួលបន្ទុកនៅកន្លែងធ្វើការត្រូវបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាបន្ទាន់ ហើយស្នើឱ្យកម្មករជម្លៀសទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព។ នៅពេលកម្មករបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួន ហើយរកឃើញថាមានហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗ ពួកគេអាចបញ្ឈប់ការងារ ហើយដកថយទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពកម្មករផ្សេងទៀត ហើយរាយការណ៍ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងភ្លាមៗ។