ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើនិយោជិតអាចបដិសេធមិនទទួលការពិនិត្យសុខភាពបានទេ?

កម្មករនិយោជិតមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកការពិនិត្យសុខភាពដែលផ្តល់ដោយនិយោជករបស់ពួកគេ ដូច្នេះហើយមិនអាចបដិសេធការពិនិត្យនោះទេ។ ប្រសិនបើនិយោជិតម្នាក់បដិសេធការពិនិត្យសុខភាពដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ស្ថាប័នសាធារណៈអាចដាក់ទណ្ឌកម្មកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើការបំពានរបស់និយោជិតចំពោះបទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។