ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើខ្ញុំគួរទៅមន្ទីរពេទ្យណា ដើម្បីពិនិត្យសុខភាពការងារ?

ស្ថាប័នវេជ្ជសាស្រ្តដែលអាចធ្វើការពិនិត្យសុខភាពការងារត្រូវតែត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងការងារ និងក្រសួងសុខាភិបាល និងសុខុមាលភាព មុនពេលពួកគេអាចធ្វើការពិនិត្យសុខភាពបាន ប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលប្រើបានតាមអ៊ីនធឺណិត

(https://hrpts.osha.gov.tw/asshp/hrpm1055.aspx)

គេហទំព័រនេះអាចពិនិត្យមើលស្ថាប័នវេជ្ជសាស្រ្តណាមួយដែលអាចធ្វើការពិនិត្យសុខភាពការងារ។