ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើត្រូវដាក់ពាក្យសុំប្រាក់សោធនកម្មគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅទីក្រុងតៃប៉ិយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅពេលដែលកម្មករនិយោជិតធ្លាក់ខ្លួនពិការ ឬស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ការងារ ឬពិការដោយសារជំងឺការងារ កម្មករនិយោជិត ឬអ្នកទាមទារគួរតែដាក់ពាក្យស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់ការិយាល័យការងារនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ សម្រាប់ការបង់ប្រាក់រំលែកទុក្ខក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃដែល ពិការភាព ឬមរណភាពត្រូវបានកំណត់។