ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើបទប្បញ្ញត្តិអ្វីខ្លះដែលការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិករវេទិកាចែកចាយអាហាររបស់ទីក្រុងតៃប៉ិគ្រប់គ្រងនៅពេលមានព្យុះទីហ្វុងកើតឡើង?

ប្រតិបត្តិករវេទិកាចែកចាយអាហារគួរតែជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនដើម្បីបញ្ឈប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ប្រកាសពីការផ្អាកការងារ។