ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

LISA ហាងម្ហូបថៃ

អាស្រ័យដ្ឋាន:លេខ ២១៥ ជាន់ទី ១ ខ័ណ្ឌទី ២ ផ្លូវឈិនទឺរ
ទូរស័ព្ទ:0989-772-284、(02)2553-6803
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-19:00 រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យឈប់សំរាក
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2017
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:សញ្ញាតិថៃ

Lisa泰式美食