ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ស៊ែវយាំង ម្ហូបបួស

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្លូវ 132 វិថីតាឡុង កៀននឹងមានដើមឈើធំមួយ
ទូរស័ព្ទ:0926-252-081
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:7:30-13:30, ឈប់ថ្ងៃសុក្រ
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2009
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ចិនប៉េកាំង

小楊素食