ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យកិច្ចការចំណូលស្រុកថ្មីនៃទីក្រុងតៃប៉ិ