ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ហាងអាហារពេលព្រឹក និងអាហារថ្ងៃត្រង់ 中原早午餐店

អាស្រ័យដ្ឋាន:中原街30號
ទូរស័ព្ទ:0915-113-718
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2019
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសចិនដីគោក
 
ហាងអាហារពេលព្រឹក និងអាហារថ្ងៃត្រង់
 
ហាងអាហារពេលព្រឹក និងអាហារថ្ងៃត្រង់
 
ហាងអាហារពេលព្រឹក និងអាហារថ្ងៃត្រង់