ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ស៊ីងលាន់ ហាងលក់នំចៀនខ្ទះ 新藍鍋貼小吃店

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 15 ច្រកផ្លូវ 12 វិថីណានជីងស៊ីរឡុ
ទូរស័ព្ទ:(02)2522-2116
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-21:00, ឈប់ថ្ងៃសុក្រ
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2012
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ចិនប៉េកាំង

ស៊ីងលាន់ ហាងលក់នំចៀនខ្ទះ