ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អាឈីងមីសាច់គោ 阿清麵飯館

លក្ខណៈពិសេស:ម្ហូបវៀតណាម
អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ១២ ច្រកផ្លូវ១០៨ តាមផ្លូវលែវលីង
ទូរស័ព្ទ:(02)8712-9223
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម: 11:00-19:00 ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ, ថ្ងៃឈប់សម្រាក
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2011
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសវៀតណាម

អាឈីងមីសាច់គោ