ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ភីងថៀនអូរ 平田屋

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 80 ជាន់ទី 1 ច្រកទី 119 ផ្លូវវិថីល៉ីងសិនពិយឡុ
ទូរស័ព្ទ:(02)2542-0552
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:17:00-24:00, ឈប់ថ្ងៃសុក្រ
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2006
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ជុបប៉ុន

ភីងថៀនអូរ