ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ភោជនីយដ្ឋាន វៀតណាមថោវជី 陶記越南美味

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ២៥ ជឺ១ ច្រកផ្លូវ១៨៦ តំណាក់ផ្លូវទី២ ផ្លូវជៀនគ័រប៉ិ
ទូរស័ព្ទ:(02)2517-0282
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-20:30
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2000
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសវៀតណាម

ភោជនីយដ្ឋាន វៀតណាមថោវជី