ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ជីងទៀនហាងលក់ម្ហូបអាហារ 京典越南小吃店

លក្ខណៈពិសេស:ម្ហូបអាហារវៀតណាម
អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ៥ ច្រកផ្លូវ៥១៨ ផ្លូវប៉ិអាន
ទូរស័ព្ទ:(02)2532-7466
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-14:00、17:00-20:30
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2014
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសវៀតណាម

ជីងទៀនហាងលក់ម្ហូបអាហារ