ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ជនបរទេសផលិតផលហាងលក់មីសាច់គោ 老外一品牛肉麵

លក្ខណៈពិសេស:មីសាច់គោ
អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ៤០៣ ផ្លូវជីរលី
ទូរស័ព្ទ:(02)2585-3303
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:30-21:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2008
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់

ជនបរទេសផលិតផលហាងលក់មីសាច់គោ