ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឡានលក់អាហារសម្រន់វៀតណាម 越南小吃餐車

អាស្រ័យដ្ឋាន:ទល់មុខផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវណងអាន
ទូរស័ព្ទ:0931-350-702
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2011
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:វៀតណាម

 
ឡានលក់អាហារសម្រន់វៀតណាម
 
ឡានលក់អាហារសម្រន់វៀតណាម
 
ឡានលក់អាហារសម្រន់វៀតណាម