ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់វ័នហ័រ - អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីក្នុង ឆ្នាំ 2024 បានបើកថ្នាក់ចែករំលែកបទពិសោធន៍វប្បធម៌ (5-11)

កាលបរិច្ឆេទនៃព្រឹត្តិការណ៍៖ 6/9, 7/27, 8/10

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺអនឡាញ (ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 5/30) https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-05-21