ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្សព្វផ្សាយដើម្បីប្រឆាំងការឆបោកប្រកាសផ្តល់ជូនជាសាធារណៈ (1-4)

ដើម្បីដាស់តឿនដល់សាធារណជនឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្លែងក្លាយក្នុងការបង់ប្រាក់   គ្រប់វិធីដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់ថវិការ។ល។… វិធីសាស្រ្តក្លែងបន្លំ "សារជាអក្សរនុយទាក់ទាញ". នាយកដ្ឋាននគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនអំពីប្រភេទនៃការនិយាយក្លែងបន្លំនេះ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-01-25