ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ចុងចឹន-TQUK ថ្នាក់បង្រៀន និងវិញ្ញាបនបត្រគ្រូកាហ្វេអន្តរជាតិនិងថ្នាក់ប្រឡង(5-15)

រយៈពេលនៃវគ្គសិក្សា៖ 7/10 (ថ្ងៃពុធ) ~ 8/31 (ថ្ងៃសៅរ៍), 9/3 (ថ្ងៃអង្គារ) ~ 10/29 (ថ្ងៃអង្គារ)

ទីតាំងវគ្គសិក្សា៖ លេខ 14 ជាន់ទី 2 ផ្លូវលេខ 315 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវចុងហ័រ សង្កាត់ចុងចឹន

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងប្រឹក្សាយោបល់៖ (02)2341-6721 ផ្នែកបន្ថែម 317 កញ្ញាចាំង

ការចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សា៖ កម្រិតនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 12 នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

វគ្គទីមួយ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/307

វគ្គទីពីរ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/308


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-05-31