ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់សុងសាន - ថ្នាក់បទពិសោធន៍ជិះទូកកាណូសម្រាប់ឪពុកម្តាយ និងកូនរបស់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ 2024 (6-7)

ម៉ោង៖ 7/5 និង 7/12 ម៉ោង 1:30នាទី រសៀល ដល់ 4:30នាទី រសៀល

ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលកីឡាសុងសានទីក្រុងតៃប៉ិ


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-06-28