ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្រុមសិក្សារបស់ឪពុកម្តាយ និងកូនៗរបស់អ្នកចំូលស្រុកថ្មី ឪពុកម្តាយ និងកូនៗចូលចិត្តអានសៀវភៅរូបភាពជាមួយគ្នា និងមានអារម្មណ៍នៃការលេងរួមគ្នា (5-12)

ពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍៖ ថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញា រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង ២:០០ រសៀល ដល់ ៤:០០ រសៀល

លេខទំនាក់ទំនង៖ 02-2230-0339 បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចដោយលោកចាំង ឬ បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចដោយលោកកុង


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-05-21