ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់តាថុង "រៀនភាសាតៃវ៉ាន់ដោយការស្តាប់រឿងនិទាន" (8-18)

ដើម្បីកែលម្អការសម្របខ្លួនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីក្នុងការរស់នៅតៃវ៉ាន់ និងបញ្ចូលទៅក្នុងជីវិតនៅតៃវ៉ាន់ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 ការិយាល័យសង្កាត់តាចុង បានបើកវគ្គសិក្សាចំពោះបងប្អូនចំណូលស្រុកថ្មី "រៀនតៃវ៉ាន់ដោយការស្តាប់រឿងនិទានប្រវត្តិរឿងខ្លួនឯងផ្ទាល់"

ចាប់ផ្តើមជាមួយពាក្យជាក់ស្តែងសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

ការបង្រៀនមិត្តភក្ដិចំណូលស្រុកថ្មីឱ្យនិយាយជាភាសាតៃវ៉ាន់

ពេលវេលា៖ ចាប់ពីម៉ោង 9/20 ដល់ 10/25 (ការផ្អាកនាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្នាក់វគ្គទី1 នៅថ្ងៃទី 9/29)

 ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលចំណូលស្រុកថ្មី ទីក្រុងតៃប៉ិសង្កាត់វ័នហ័រ (លេខ 171 ជាន់ទី 3  ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវឆាងសារ)

 លេខទូរស័ព្ទ៖ (02)2597-5323 ចុចផ្លាស់លេខ 805 លោក វ៉ាង

ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/91

 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-08-28