ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីង - ថ្នាក់ហាត់រាំយូហ្គាសម្រាប់បងប្អូនចំណូលស្រុកថ្មី (5-6)

ការិយាល័យសង្លាត់ស៊ឹកលីង បានប្រារព្ធកម្មវិធី "ថ្នាក់រាំយូហ្គាដោយចង្វាក់រាំសម្រាប់បងប្អូនចំណូលស្រុកថ្មី" នៅក្នុង  ឆ្នាំ 2023 នៅថ្ងៃទី 23 និង ថ្ងៃទី 24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង https://sldo.gov.taipei/New Immigrants Zone ឬហៅទូរសព្ទ លេខ( 02) 2882- 6200  ចុចផ្លាស់លេខ 6501 ដោយកញ្គា ឈិន ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-15