ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

"ឈប់ជក់បារីនៅឆ្នាំ 2024 ហើយឈ្នះការប្រកួត។ រួបរួមជាតែមួយ ហើយឈប់ជក់បារីដោយរីករាយ" (3-10)

អ្នកជក់បារី និងអ្នកមិនជក់បារី សាច់ញាតិ និងមិត្តភក្តិអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រកួតភ្លាមៗជាគូ។

អ្នកដែលឈប់ជក់បារីដោយជោគជ័យនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចជាទឹកប្រាក់30 ម៉ឺនរៀលចិនតៃវ៉ាន់ !


ការណែនាំអំពីការឈប់ជក់បារីដោយរីករាយ       ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-03-25