ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

គំនួសពណ៌នៃការផ្សព្វផ្សាយដោយប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ(9-3)

ប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិបានទៅស្ថានីយ៍វិទ្យុតៃប៉ិដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្ម

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការឆបោក

◈ស្គាល់សូរឬសព្ទហើយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់

◈ការដកប្រាក់/ការផ្ទេរប្រាក់ណាមួយត្រូវបានអមដោយហានិភ័យនៃការក្លែងបន្លំនិងឆបោក

◈ ការវិនិយោគគួរតែធ្វើតាមបណ្តាញស្របច្បាប់ កុំទុកចិត្តលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងងាយស្រួល

◈ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែត្រូវបានព្យាបាលដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយមិនត្រូវបំពេញផ្តល់ព័តមាន៌ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យគេឡើយ

◈កុំធ្វើប្រតិបត្តិការបំពេញលើ  ATM ឬធនាគារអនឡាញតាមការណែនាំរបស់អ្នកដទៃឲ្យសោះ

◈បង្កើតទម្លាប់ល្អក្នុងការត្រួតពិនិត្យមុនពេលបង់ប្រាក់

https://drive.google.com/drive/folders/1or_6SxvLCyTOUluJ8xwko91I-pQFhaiA

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-09-07