ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការប្រកាសបិទថ្ងៃនៃសមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់ស៊ឹកលីង និង សង្កាត់វ័នហ័រក្នុងឆ្នាំ 2024 (12-4)

ការប្រកាសបិទឈប់សំរាកថ្ងៃនៃសមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់ស៊ឹកលីង និង សង្កាត់វ័នហ័រក្នុងឆ្នាំ 2024

ខែមករា៖ 1/1、1/8、1/12、1/13、1/14、1/15、1/22、1/29

ខែកុម្ភៈ៖ 2/5 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/19 2/26 2/28

ខែមីនា: 3/4 3/11 3/18 3/25

ខែមេសា៖ 4/1、4/4、4/5、4/6、4/7、4/8、4/15、4/22、4/29

ខែមិថុនា: 6/3 6/8 6/9 6/10 6/17 6/24

ខែកក្កដា: 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29

ខែសីហា: 8/5 8/12 8/19 8/26

ខែកញ្ញា: 9/2 9/9 9/14 9/15 9/16 9/17 9/23 9/30

ខែតុលា: 10/7 10/10 1014 10/21 10/28

ខែវិច្ឆិកា: 11/4 11/11 11/18 11/25

ខែធ្នូ: 12/2  12/9 12/16 12/23 12/30

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-12-18