ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បញ្ជីនៃសកម្មភាពមាតាបិតា និងកូនក្នុងរដូវវ៉ាកងធំដោយឥតគិតថ្លៃដែលរៀបចំដោយការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ 2024(6-8)

សកម្មភាពចំនួន 9 ត្រូវបានបែងចែកទៅតាមខ្លឹមសារនៃសកម្មភាព (ការសម្តែងសិល្បៈ និងវប្បធម៌ បទពិសោធន៍សិប្បកម្ម សៀវភៅរូបភាព និងភាពយន្ត សិក្ខាសាលា សកម្មភាពវគ្គសិក្សា សកម្មភាពបទពិសោធន៍ ការប្រកួតប្រជែងសប្បាយ ការបង្រៀន និងទូលំទូលាយ) ហើយអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនឹងត្រូវទទួលឈ្មោះមុនគេសូមស្វាគមន៍មកចូលរួមទាំងអស់គ្នា។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-07-02