ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាជាន់ខ្ពស់លើពិភពលោក ឆ្នាំ 2025 ចាប់ផ្តើមហើយ! (3-5)

ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានជំនាញភាសាអង់គ្លេស ជប៉ុន កូរ៉េ បារាំង អេស្បាញ វៀតណាម ឥណ្ឌា ថៃ កម្ពុជា និងភាសាបរទេសផ្សេងទៀត ដើម្បីចូលរួម និងក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដោយសុច្ឆន្ទៈ!


✅រយៈពេលចុះឈ្មោះ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 113/2/21 ដល់ 12/31។

✅តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះ៖https://newcv101.gov.taipeiកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-03-14