ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការបំប្លែងសូន្យសុទ្ធ - សន្សំសំចៃអគ្គិសនី 3% និងផ្តល់រង្វាន់រាប់លាន (3-12)

យុទ្ធនាការសន្សំប្រាក់រង្វាន់មហាសេដ្ឋី 3% នៅទីក្រុងតៃប៉ិ បានចាប់ផ្តើមហើយ។ សូមចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក ដើម្បីចូលរួមឆ្នោត។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងគេហទំព័រព្រឹត្តិការណ៍

https://energysaving.gov.taipei/


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-03-29