ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេវាកម្មសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងនៅតំបន់ស៉ឹកលីងតំណើរលើផ្លូវថ្មីទេសចរណ៍នៃការអានហើយនិងសកម្មភាព (5-4)

ការិយាល័យសង្កាត់ស៉ឹកលីង បានប្រារព្ធកម្មវិធី "សេវាកម្មដល់អ្នលចំណូលស្រុកថ្មី និងនៅតំបន់ស៉ឹកលីងតំណើរលើផ្លូវថ្មីទេសចរណ៍នៃការអានហើយនិងសកម្មភាព

" នៅថ្ងៃទី 27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង https://sldo.gov.taipei/New Immigrant Zone ឬហៅទូរសព្ទទៅលេខ (02) 2882-6200 ចុចផ្លាស់លេខបន្ថែម 6501 ដោយកញ្គា ឈិន ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-15