ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេវាកម្មការងារនៅទីក្រុងតៃប៉ិ-ការមកជួបសហគ្រាសអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី(6-9)

1. ពេលវេលាព្រឹត្តិការណ៍៖ 09:00 ដល់ 17:00 ថ្ងៃទី 11 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024

2. ទីតាំងកម្មពិធី៖

1.នៅម៉ស៊ឺហាំបឺគឺ (ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មអាហារសុវត្ថិភាព)៖ ផ្ទះលេខ 27 ផ្លូវជីរលីង សង្កាត់ចុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

2. មហាវិទ្យាល័យអភិវឌ្ឍន៍មុខងារទីក្រុងតៃប៉ិ: លេខ 301 ផ្លូវស៊ឹកតុង សង្កាត់ស៊ឹកលីង ទីក្រុងតៃប៉ិ

 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-07-02