ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ប៉ិថោវ-សិក្ខាសាលាភាសា និងវប្បធម៌ចិនហ៊ុកគៀនសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (3-14)

វគ្គសិក្សា៖ 5/2~5/31 រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ និងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង 13:30-16:30

ការចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សា៖ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-03-29