ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​នាយកដ្ឋានក្រសួងការបរទេស “វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទេពកោសល្យពហុវប្បធម៍នៃអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី”​ ត្រូវបានពន្យាលពេលដល់ខែ 8 សីហា ឆ្នាំ110 ដល់ខែ1 មករា ឆ្នាំ 111 នឹងបើកទទួលសិស្សវិញ (6-4)


ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផលប៉ះពាល់ជំងឺរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ។ កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទេពកោសល្យពហុវប្បធម៍ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីរបស់នាយកដ្ឋានក្រសួងការបរទេសបានពន្យាលពេលដល់សព្វថ្ងៃនេះ ដល់ខែ 8 សីហា ឆ្នាំ110 ដល់ខែ 1 មករា ឆ្នាំ 111 នឹងបើកទទួលសិស្សវិញ។

ដើម្បីបណ្តុះគ្រូបង្រៀននៃភូមិសាស្រ្តសម្រាប់ទេពកោសល្យពហុវប្បធម៌  នាយកដ្ឋានក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាឱ្យសាកលវិទ្យាល័យជីងអ៉ីររៀបផែនការ នៅខែ 8 សីហា ឆ្នាំ110 ដល់ខែ 1 មករា ឆ្នាំ 111 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកគ្រូៗជំនាញទេពកោសល្យពហុវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន ៤ តំបន់ រួមមានទិសខាងជើង កណ្តាលខេត្ត និងទិសខាងត្បូង ហើយនិងខាងកើត វគ្គបណ្តុះបណ្តាល (មាន ៤ វគ្គ គិតសរុបមាន ៨ វគ្គ មានវគ្គថ្នាក់តំបូង និងវគ្គថ្នាក់កណ្តាល និងវគ្គថ្នាក់ខ្ពស់)  វគ្គនីមួយៗ នឹងទទទួលឈ្មោះនិស្សិតចំនួន ៤០ នាក់  ស្វាគមន៍ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនិងក្មេងៗជំនាន់ទី មកចូឡរួមចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាណា៎!
 
ខ្សែទូរស័ព្ទសាកសួរ :(04)2632-8001 ចុចផ្លាស់លេខ 11911 កញ្ញា ឈិន មកពីសាកលវិទ្យាល័យជីងអ៉ីរ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-06-25