ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យស្វែងរកការងាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ "ការជ្រើសរើសកម្មករដ៏ឆ្នើមចំនួន 2023 ទីក្រុងតៃប៉ិ" បានចាប់ផ្តើមបើកទទួលចុះឈ្មោះ (10-6)

ការចុះឈ្មោះកម្មករនៃគំរូទីក្រុងតៃប៉ិ និងកម្មករដ៏ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ 2023 ចាប់ផ្តើមពីពេលនេះតទៅ

 ◈ការចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មករគំរូនឹងត្រូវបិទចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសរហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023។

 ◈ការចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មករឆ្នើមនឹងត្រូវបិទចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023។

 លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះ កូតា ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ។ល។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលតំណភ្ជាប់ [ផែនការ និងឯកសារភ្ជាប់]

https://bola.gov.taipei/News_Content.aspx?n=4A519A52B9D376CD&sms=78D644F2755ACCAA&s=71E661DDE227514A

ពីធីទទួលឈ្មោះសូមផ្ញើឯកសារតាមប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់ការិយាល័យស្វែងការងាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-10-24